تبدیل غیر هم مرکز

عکس و تصویر تبدیل غیر هم مرکز را مشاهده میکنید.
تبدیل غیر هم مرکز

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
زیر یا روی کار390-63
زیر یا روی کار3.2110-63
زیر یا روی کار3.2110-90
زیر یا روی کار3.2125-90
زیر یا روی کار3.2125-110
زیر یا روی کار4160-110