درپوش مسدود کننده

تصویر و عکس درپوش مسدود کننده را مشاهده می کنید.
درپوش مسدود کننده

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
زیر یا روی کار363
زیر یا روی کار390
زیر یا روی کار3.2110
زیر یا روی کار3.2125