زانوی 45 درجه

عکس زانوی 45 درجه را میتوانید مشاهده نمایید.
زانوی 45 درجه

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
روی کار340
روی کار350
روی کار363
زیر یا روی کار390
زیر یا روی کار3.2110
زیر یا روی کار3.2125
زیر یا روی کار4160