کوپلینگ ترمز دار

تصویر کوپلینگ ترمز دار را مشاهده میکنید.
کوپلینگ ترمز دار

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
روی کار363
زیر یا روی کار3.290
زیر یا روی کار3.2110
زیر یا روی کار3.2125
زیر یا روی کار4160