کوپلینگ ترمز دار

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
روی کار363
زیر یا روی کار3.290
زیر یا روی کار3.2110
زیر یا روی کار3.2125
زیر یا روی کار4160