چهار راه 45 درجه سه سر کوبله

چهار راه 45 درجه سه سر کوبله

دربعضی مسیرهای اصلی شبکه فاضلاب که تعداد اتصالات مصرفی افزایش می یابد و همچنین ایجاد دو انشعاب 45درجه به جای دوعدد سه راهی جهت صرفه جویی درفضا وتعداد اتصال یک عدد چهارراه استفاده می گردد یا درشبکه جهت انشعابات بعدی قابل پیش بینی مورد استفاده می باشد.

نیکتاز پلیمر و چهارراه 45 درجه سه سر کوبله
تصویر چهارراه 45 درجه سه سر کوبله نیکتاز پلیمر